Van mentor tot orthopedagoog

Mentor en leerlingcoördinator

In onze ondersteuning en begeleiding zijn de mentor en de leerlingcoördinator het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen.

De mentor begeleidt zijn of haar leerlingen bij de schoolloopbaan, de persoonlijke ontwikkeling en het groepsproces in de klas. Ouders kunnen de mentor altijd bellen of mailen als zij iets willen bespreken. Mochten ze er niet uitkomen met elkaar, dan kunnen ze contact opnemen met de leerlingcoördinator.

Extra begeleiding

Op De Meergronden is extra begeleiding mogelijk door de V-coach voor hoogbegaafde leerlingen, de leerlingbegeleider voor LWOO-leerlingen, de dyslexiecoördinator, de rekencoördinator en de decaan. De orthopedagoog is nauw betrokken bij de ondersteuning. Zij voert gesprekken met leerlingen en/of ouders en onderhoudt contacten met externe partijen zoals het speciaal onderwijs, het AMK en de collega-scholen.

De zorgklas

De kleine zorgklas is bedoeld voor leerlingen die een time out nodig hebben. Zij krijgen tijdelijk onderwijs in een andere omgeving om tot goede resultaten te komen. Er zijn drie zorgklasmedewerkers die in nauw overleg met de zorgcoördinator en mentor de leerlingen begeleiden naar terugplaatsing in de reguliere klas. Soms is het nodig leerlingen in een buitenschools traject te plaatsen. Deze plaatsing verloopt via het ZAT en in overleg met de ouders.

ZAT, Zorg Advies Team

Het ZAT, een team van deskundigen, vervult een sleutelrol in de begeleiding van leerlingen. Dit team adviseeert teamleiders en verwijst indien nodig naar een intern of extern hulpaanbod. In het kader van Passend Onderwijs is het ZAT betrokken bij toeleiding van leerlingen met een ondersteuningsvraag of de verwijzing naar het VSO. Ouders moeten schriftelijk toestemming geven voordat hun kind in het ZAT kan worden besproken.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator geeft leiding aan de orthopedagoog, de medewerkers van de zorgklas, is voorzitter van het ZAT en rapporteert aan de portefeuillehouder leerlingzorg (een MT-lid).

Beleidsplan

In ons beleidsplan staat hoe wij alle leerlingen willen begeleiden en dat wij speciaal ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen met een fysieke beperking of langdurig zieke kinderen. Dit beleidsplan is gericht op zelfredzaamheid, het omgaan met beperkingen en vooral mogelijkheden. Ondersteuning staat altijd ten dienste van het leren. De leerling staat hierbij centraal: zij/hij bepaalt met ouders en school de hulpvraag en maakt een keuze voor ondersteuning. Deze wordt vastgelegd in een Ontwikkelingsperspectief plan.

Lees meer in ons schoolondersteuningsprofiel

Klassengrootte

De Meergronden werkt met de volgende absolute maxima voor onze klassen:

BG lwoo homogeen: 16 max 17 leerlingen

BG onderbouw bbl/kbl: 22 max 24 leerlingen

BG bovenbouw bbl: 16  max 20 leerlingen

BG bovenbouw kbl: 24 max 28 leerlingen

Mavo, havo en vwo in alle leerjaren en clusters maximaal 32 leerlingen. Uiteraard streven wij ernaar om deze klassen en clusters onder het genoemde maximum te krijgen. Vaak lukt dat, heel soms ook niet.