Kwaliteitszorg

De Meergronden wil haar mooie plannen en beloftes ook waarmaken. Daartoe handelt de school op een systematische manier volgens de Plan-Do-Check-Act-cyclus.

De school maakt aan interne en externe stakeholders duidelijk welke resultaten ze hoe en wanneer wil bereiken en voert dit vervolgens uit. Door evaluaties wordt gecheckt of de resultaten zijn geboekt en worden indien nodig verbeteracties uitgevoerd. 

Jaarlijks worden verschillende evaluatie-instrumenten ingezet om de kwaliteit op De Meergronden te toetsen. Ouders en leerlingen worden daarover geïnformeerd via de portals en het Nieuwsblad.
De resultaten van alle scholen zijn openbaar via de website http://www.scholenopdekaart.nl 
Lees hier meer over resultaten onderwijs.

Onderwijs ontwikkelen voor school en unit

De school is verdeeld in drie units met drie verschillende programma’s. Zo kan iedere leerling op een eigen manier op de voor hem/haar beste plek leren. De drie units hebben wel hun eigen programma maar vormen samen De Meergronden. We hanteren gemeenschappelijke uitgangspunten die in elke unit een plek krijgen. Elke unit kent een teamleider, een onderwijsontwikkelaar en een docentbegeleider. 

 

De verantwoordelijkheid voor onderwijs-ontwikkeling en kwaliteit ligt bij de units en hun teamleider. Elke teamleider trekt samen met een onderwijsontwikkelaar en een docentbegeleider de kar en is mede verantwoordelijk voor schoolbrede ontwik-keling.
Onder de naam Meergronden Ontwikkelgroep (MOG) bewaakt dit overleg het concept, evalueert de ingevoerde veranderingen en geeft kaders voor de verdere ontwikkeling. De portefeuillehouder Onderwijs (een van de MT-leden) zit dit overleg voor. Ook de schoolopleider heeft een belangrijke inhoudelijke rol in het MOG.